Facebook
單位分機查詢
交通指引
行事曆
圖片
處室簡介
發佈單位:會計室   日期:2016/06/17  rss

會計組長            陳思蘭                   分機:421

工作職掌

1.綜理全校會計業務

2.年度預算及決算編製

3.各項收支事項原始憑證之審核及傳票編製

4.各類會計報表之編製

5.各類會計帳簿之登載

6.各種會計帳簿、會計報告、會計憑證之保管

7.採購及營繕工程之監標、監驗

8.處理會計師財務查核簽證事項